Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 18 marca 2019

Na spotkaniu byli obecni wszyscy członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ksiądz proboszcz rozpoczął spotkanie od przedstawienia Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz najważniejszych zapisów statutu. Na wniosek ks. Proboszcza uzgodniono, że członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą pełnić również funkcję Parafialnej Rady Finansowej.

W wyniku głosowania został zostali wybrani:
zastępca przewodniczącego PRD - Waldemar Pacud  
sekretarz – Tomasz Zachariasz.

Tematy omówione podczas spotkania:

 1. Wizytacja kanoniczna w dniu 31.03.2019
 1. Msze dla dzieci i młodzieży
 1. Męskie Grupy Różańcowe
 1. Porządek nabożeństw niedzielnych

Mając na uwadze wymóg półtoragodzinnych przerw pomiędzy mszami, możliwość odprawiania wszystkich mszy niedzielnych prze jednego księdza w przypadku choroby lub absencji drugiego oraz „wspólnota stołu” czyli możliwość wspólnego spożywania posiłków przez księży, na wniosek księży, PRD zatwierdza następujący rozkład niedzielnych mszy:

 • Biała: 8:00, 11:00, 18:00
 • Nowa Wieś: 9:30
 • Żabiniec: 12:15

Nowy rozkład mszy świętych będzie obowiązywał do 1 stycznia 2020 roku.

 1. Msze zbiorowe

Przedstawiono pomysł mszy zbiorowych, na których jeden ksiądz odprawiałby mszę w kilku intencjach - na wzór mszy wspominkowych za zmarłych. Temat do rozważenia; do określenia zasady oraz sposób ewentualnych rozliczeń wpływów z zamówionych intencji z Kurią.

 1. Plany inwestycyjne Biała

Przedstawiono i omówiono plany inwestycyjny związane z utrzymaniem infrastruktury parafialnej (ułożone w planowanej kolejności realizacji):

 • Organy – do spłaty została ostatnia rata za remont organów
 • Dach na plebani – ocieplenie dachu, celem wyeliminowania przemarzania i ograniczenia wysokich kosztów ogrzewania.
 • Wentylacja na plebani – poprawa wentylacji na plebani, a szczególnie w kuchni celem wyeliminowania zagrzybienia. W tym celu kominiarz udrożnił szyby kominowe, a potrzeba jeszcze zamontować na kominach dodatkowe nawiewniki.
 • Kuchnia na plebani – remont.
 • Dom pogrzebowy – zakończenia remontu w części południowej (sanitariaty) i uzyskanie odbiorów budowlanych i dopuszczenie do eksploatacji.
 • Cmentarz – plany związane z powiększeniem obszaru oraz wybrukowaniem kolejnych alejek.
 • Oratorium – przywrócenie do życia oratorium dla dzieci na plebani, poprzez uporządkowanie i remont pomieszczeń. Konieczność weryfikacji stanu książek w bibliotece i utylizacja zagrzybionych pozycji.
 • Kościół parafialny – zgodnie wytycznymi przeglądu budowlanego z dnia 30 marca 2017 konieczność remontu wierzy dzwonnicy w zakresie zabudowy barierek przy schodach, poprawa elewacji oraz poszycia dachu dzwonnicy wraz z szybami wentylacyjnymi.
 • Chodnik – plany zawiązane z ułożeniem chodnika do kościoła przy ul Kościelnej. Do weryfikacji możliwości realizacji ze względu na prawa własności gruntów oraz wymogów wynikających z alokacji inwestycji i infrastruktury skojarzonej (np. mostek). Ksiądz Proboszcz podjął inicjatywę przeprowadzenia uzgodnień w tym temacie z Burmistrzem. Omówiono alternatywne rozwiązania np. zmiana organizacji ruchu na ulicach Kościelnej i Jana Pawła II na jednokierunkowy.
 1. Plany inwestycyjne Kaplice Żabiniec i Nowa Wieś

Taca z Maszy w kaplicach przeznaczona będzie na inwestycje w tych kaplicach.

Potrzeby inwestycyjne:

Żabiniec – ołtarz i posadzka.

Nowa Wieś – obrusy.


8. Taryfa opłat za korzystanie cmentarza i domu pogrzebowego

Ksiądz Proboszcz poinformował, że wpłaty za cmentarz oraz za korzystanie z domu przedpogrzebowego księguje na osobnym subkoncie i zostaną wykorzystane na inwestycje związane z nimi.

Uzgodniono i zatwierdzone następujące stawki:

Stawka za miejsce na cmentarzu dla parafian – 500 zł / 20 lat.

Stawka za miejsce na cmentarzu dla nie parafian – 1 500 zł / 20 lat.

Stawka za korzystanie z domu przedpogrzebowego dla parafian – pierwsza doba 100 zł, każda następna 50 zł.

Stawka za korzystanie z domu przedpogrzebowego dla nie parafian – pierwsza doba 100 zł, każda następna 100 zł.

9. Ciemnica

Pomysł urządzenia ciemnicy grobu Pańskiego w domu przedpogrzebowym nie został zaakceptowany.

10. Akt notarialny

Do uporządkowania zapisy notarialne związane z częścią placu kościelnego wykupionego od Pana Kazimierza Nowaka.

11.Termin następnego spotkani PRD – zaproponuje i ogłosi Ks. Proboszcz

Na tym spotkanie Rady Parafialnej zakończono.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Stanisława BP